Jozići na „udaru“ Agencije za sprečavanje korupcije zbog sukoba interesa

Rešenje objavljeno u Službenom Glasniku,04.04.2021.godine,a doneto od strane Direktora Agencije za sprečavanje korupcije prenosimo u celosti:

rešenje možete preuzeti ovde:glasnik

1511

Na osnovu odredaba čl. 6. i 9. u vezi sa članom 109. Zako-na o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19 i 88/19), u postupku za odlučivanje o postojanju povrede Zakona o sprečavanju korupcije protiv Gorana Jozića, 16. decembra 2020. godine,

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije donosi

 • EŠENJE

 

 1. Utvrđuje se da je Goran Jozić, raniji član Upravnog od-bora Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Blace, postupio su-protno odredbama člana 40. i člana 42. stav 1. Zakona o sprečava-nju korupcije, na taj način što su tokom vršenja navedene javne funkcije rešenjima Upravnog odbora navedenog fonda br. II-400-776-184 od 21. jula 2016. godine i br. II-400-776-312 od 29. okto-

bra 2016. godine Zoranu Joziću, bratu Gorana Jozića, odobrena i isplaćena sredstva iz budžeta opštine Blace u ukupnom iznosu od 215.923,00 dinara radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje,

 • da o sukobu interesa koji je imao u navedenim situacijama nije pismeno obavestio Agenciju za sprečavanje korupcije.
  1. Utvrđuje se da je Goran Jozić postupio suprotno odredbi člana 42. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije na taj način što je Rešenjem opštine Blace br. II-400-1291-12/2017 od 2. novem-bra 2017. godine, koje je potpisao Zoran Jozić, brat imenovanog, tada predsednik opštine Blace, Poljoprivrednoj stručnoj slu-žbi „Agro poljosavet” d.o.o. Blace, sada Privrednom društvu za proizvodnju, preradu i trgovinu „Prunus voće” d.o.o. Blace, čiji je suvlasnik Goran Jozić, odobrena i dodeljena sredstva u iznosu od 1.073.720,00 dinara, a da o sukobu interesa koji je imao u nave-denoj situaciji nije pismeno obavestio Agenciju za sprečavanje korupcije.

 • Utvrđuje se da je Goran Jozić, raniji direktor Srednje škole Blace postupio suprotno odredbi člana 51. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije, na taj način što nije u roku od 30 dana od dana imenovanja na javnu funkciju direktora Srednje škole Blace preneo svoja upravljačka prava u privrednom društvu za proizvodnju, preradu i trgovinu „Prunus voće” d.o.o. Blace, čiji je suvlasnik sa 40% udela, na pravno ili fizičko lice, da ih ono, u svoje ime, a za račun javnog funkcionera, vrši do prestanka jav-ne funkcije, pa mu se, na osnovu odredbe člana 82. stav 2. Zakona o sprečavanju korupcije, izriče

MERA JAVNOG OBJAVLJIVANJA ODLUKE O POVREDI ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE.

 1. Izreka i sažeto obrazloženje ovog rešenja objaviće se na internet stranici Agencije za sprečavanje korupcije i u „Slu-žbenom glasniku Republike Srbije”.

 • brazloženje

Protiv Gorana Jozića pokrenut je, na osnovu prijave, obave-štenjem o pokretanju postupka od 22. avgusta 2018. godine i dopu-nom obaveštenja od 25. decembra 2019. godine, postupak za odlu-čivanje o postojanju povrede odredaba člana 27. i člana 32. stav

 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na taj način što su tokom vršenja javne funkcije člana Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Blace, rešenjima Upravnog odbora navedenog fonda br. II-400-776-184 od 21. jula 2016. godine i br. II-400-776-312 od 29. oktobra 2016. godine Zoranu Joziću, bratu Gorana Jozića, odobrena i isplaćena sredstva iz budžeta opšti-ne Blace u ukupnom iznosu od 215.923,00 dinara radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje, i što je Rešenjem opštine Blace br. II-400-1291-12/2017 od 2. novembra 2017. godine, koje je potpisao Zoran Jozić, brat imenovanog, tada predsednik opštine Blace, Poljoprivrednoj stručnoj službi „Agro poljosavet” d.o.o. Bla-ce, sada Privrednom društvu za proizvodnju, preradu i trgovinu „Prunus voće” d.o.o. Blace (u daljem tekstu: Privredno društvo),

čiji je suvlasnik Goran Jozić, odobrena i dodeljena sredstva u iz-nosu od 1.073.720,00 dinara, a da o sukobu interesa koji je imao u navedenim situacijama nije pismeno obavestio Agenciju za bor-bu protiv korupcije, koja u skladu sa odredbom člana 111. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu: Zakon), nastavlja sa radom kao Agencija za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija), i odredbe člana 35. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na taj način što nije u roku od 30 dana od dana izbora na javnu funkciju direktora Srednje škole Blace (u da-ljem tekstu: Škola) preneo svoja upravljačka prava u Privrednom društvu, čiji je suvlasnik sa 40% udela, na pravno ili fizičko lice, da ih ono, u svoje ime, a za račun javnog funkcionera, vrši do prestanka javne funkcije.

Imajući u vidu da je postupak protiv imenovanog pokrenut po odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a nije okončan do dana početka primene Zakona, isti će biti okončan po odredbama ovog zakona, saglasno odredbi člana 109. Zakona.

 • smislu člana 2. Zakona, povezano lice je, pored ostalih, krvni srodnik javnog funkcionera u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva, i pravno lice koje se prema drugim osnovama ili okolnostima može opravdano smatrati interesno povezanim sa javnim funkcionerom.

 • konkretnom slučaju povezana lica sa Goranom Jozićem su Zoran Jozić, brat imenovanog, i Privredno društvo, u kojem je Go-ran Jozić suvlasnik.

Odredbama člana 40. Zakona propisano je da je javni funk-cioner dužan da javni interes ne podredi privatnom, da se pri-država propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije, da ne sme biti zavisan od lica koja bi mogla da utiču na njegovu nepristrasnost, niti da koristi javnu funkciju zarad sticanja bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice, i da ne sme da upotrebi, radi sticanja koristi ili pogodno-sti sebi ili drugom ili nanošenja štete drugom, informacije do kojih dođe na javnoj funkciji, ako nisu dostupne javnosti.

Prema odredbama člana 41. Zakona, sukob interesa je situa-cija u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funk-cije, dok je privatni interes bilo kakva korist ili pogodnost za javnog funkcionera ili povezano lice.

Imajući u vidu navedeno, situacija u kojoj su za vreme vr-šenja javne funkcije člana Upravnog odbora Fonda od strane Gorana Jozića, bratu imenovanog Zoranu Joziću odlukama nave-denog organa odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 215.923,00 dinara, predstavlja sukob interesa, jer je javni funkcioner imao privatni interes koji u svakom slučaju izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije, i na taj način Goran Jozić je postupio suprotno odredbama člana 40. Zakona, odnosno javnu funkciju is-koristio za sticanje koristi za povezano lice.

Odredbom člana 42. stav 1. Zakona propisana je obaveza jav-nog funkcionera da prilikom stupanja na dužnost i tokom vrše-nja javne funkcije, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana, pismeno obavesti neposredno pretpostavljenog i Agenciju o sum-nji u postojanje sukoba interesa ili o sukobu interesa koji on ili sa njim povezano lice ima.

Situacije u kojima je tokom vršenja javne funkcije člana Upravnog odbora Fonda, Zoranu Joziću, bratu Gorana Jozića, re-šenjima ovog organa odobrena i uplaćena sredstva u iznosu od 215.923,00 dinara, i Privrednom društvu, čiji je suvlasnik Go-ran Jozić, rešenjima Skupštine opštine Blace, odobrena i do-deljena sredstva u iznosu od 1.073.720,00 dinara, predstavljaju sukob interesa o kojima je imenovani bio u obavezi da pismeno obavesti Agenciju, što nije učinio, a što je utvrđeno proverom službene evidencije, čime je postupio suprotno odredbi člana

 1. stav 1. Zakona o Agenciji.

Takođe, odredbom člana 51. stav 1. Zakona propisano je da je javni funkcioner koji u vreme izbora, postavljenja ili

imenovanja ima ili koji u toku javne funkcije stekne udeo ili akcije u privrednom društvu, a na osnovu kojih ima upravljačka prava, dužan je da u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja, odnosno sticanja udela ili akcija, prenese svoja upravljačka prava u privrednom društvu na pravno ili fizičko lice, da ih to lice, u svoje ime, a za račun funkcionera, vrši do prestanka javne funkcije.

Uvidom u Registar privrednih društava, koji vodi Agenci-ja za privredne registre, utvrđeno je da Goran Jozić nije preneo svoja upravljačka prava u Privrednom društvu na pravno ili fi-zičko lice, a što je bio dužan da učini u roku od 30 dana od dana imenovanja na javnu funkciju direktora Škole, čime je povredio odredbu člana 51. stav 1. Zakona.

Prilikom odlučivanja o tome koju meru treba izreći ime-novanom, uzeta je u obzir činjenica da je Goran Jozić prestao sa vršenjem javne funkcije direktora Škole, ali da je tokom vrše-nja javne funkcije člana Upravnog odbora Fonda rešenjima na-vedenog organa, bratu imenovanog, Zoranu Joziću odobrena i is-plaćena sredstva radi unapređenja poljoprivredne proizvodnje u ukupnom iznosu od 215.923,00 dinara, zatim Privrednom društvu čiji je suvlasnik rešenjima opštine Blace, koje je potpisao brat imenovanog Zoran Jozić, odobrena i dodeljena sredstva u iznosu od 1.073.720,00 dinara, kao i da nije u roku propisanom odredbom člana 51. stav 1. Zakona preneo upravljačka prava u Privrednom društvu, čiji je suvlasnik, na drugo pravno ili fizičko lice.

Na taj način imenovani je teže povredio Zakon, u navede-nim situacijama ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije, koje posledice se ne mogu otkloniti, zbog čega mu je izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povre-di Zakona, kao mera kojom se, po oceni Agencije, u ovom slučaju ispunjava svrha Zakona, pa je na osnovu navedenog odlučeno kao u st. I, II. i III. dispozitiva ovog rešenja primenom odredaba člana

 1. stav 3. Zakona i člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 –– autentično tumačenje) u vezi sa članom 7. Zakona.

Odluke kao u stavu IV. dispozitiva ovog rešenja donete su primenom odredbe člana 85. Zakona.

Broj 014-07-00-0668/18-11

Direktor,

Dragan Sikimić, s.r.