Ko može da ostvari pravo na refakciju plaćene akcize na naftu i biogorivo

Savetodavac za  voćarstvo  Todorović Magdalena- PSSS Kuršmlija:

Pravo na refakciju plaćene akcize na naftu i biogorivo može da ostvari:

 

 

  1. fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, kao i
  2. pravno lice i preduzetnik za njihovo poljoprivredno gazdinstvo, ako:

–      je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;

–      u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom biljnih kultura;

–      je u Registru izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu.

Pravo na refakciju akcize, može da ostvari za upisane u Registru i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do najviše 100 ha. Pravo na refakciju za kalendarsku godinu može da se ostvari za najviše 100 litara nafte i biogoriva po hektaru zemljišta. Refakcija akcize ne može da se ostvari po osnovu korišćenja zemljišta ako je u toj godini ostvareno pravo na refakciju akcize na naftu i biogorivo po osnovu korišćenja istog zemljišta.

Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize podnosi se MPŠV – Upravi za agrarna plaćanja, izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, u okviru softverskog rešenja eAgrar.

Izuzetno, u periodu počev od 1. januara 2024. godine zaključno sa 31. januarom 2024. godine, fiskalni račun ne mora da sadrži posebnu identifikacionu oznaku koja ukazuje da je u pitanju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, i u tom slučaju se umesto BPG na fiskalnim računima unosi JMBG.

Savetodavac za  voćarstvo  Todorović Magdalena

Tekst je deo projekta Kuršumlijski domaćini da od njive bolje žive koji sufinansira Opština Kuršumlija.