KONKURS za prijem dece u P.U.,,Naša radost“ za narednu školsku 2021/2022.god.

Na osnovu člana 4.Pravilnika o uslovima za upis,boravak i ispisivanje dece u P.U.,,Naša radost“Blace br.71od 23.02.2021.godine, P.U.,,Naša radost“raspisuje :

                                 K  O  N  K  U  R  S

za prijem  dece u Ustanovu za narednu školsku 2021/2022.god.

         Konkurs će trajati od 01.04.2021.-30.04.2021.god. za Pripremni predškolski program.U ovom periodu zahtev za upis podnose roditelji/staratelji za decu rođenu od 01.03.2015-29.02.2016.god.

U zahtevu je potrebno naznačiti da li će dete pohađati poludnevni ili celodnevni program.

Uz  zahtev se predaje i fotokopija izvoda rođenih za dete.

Zahtev se može predati u P.U.,,Naša radost“Blace lično ili elektronski preko Portala e Uprave.

Lekarska uverenja da dete može da ide u vrtić,roditelj/staratelj će dostaviti 01.09.2021.god. i ona nemogu biti starija od 7 dana.

         Za upis dece jaslenog uzrasta (od 1-3god.), kao i za vrtićke grupe (od 3-5,5god. odnosno do polaska u PPP), konkurs će trajati od 01.05.2021.-31.05.2021.godine.

           U jaslene grupe mogu se upisati deca rođena 2020/2019,s tim da u septembru mesecu imaju 12 meseci.

            U vrtićke grupe upisuju se deca rođena 2018/2017/2016.god.

             Roditelj/staratelj obavezan je da uz zahtev za upis dece priloži odgovarajuća dokumenta:

1.za decu žrtve nasilja u porodici –odgovarajući dokaz izdat od strane Centra za socijalni rad,

2.za decu iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i decu bez roditeljskog staranja –odgovarajući dokaz izdat od strane Centra za socijalni rad,

3.za decu samohranih roditelja –dokaz da je roditelj samohran(izvod iz matične knjige rođenih u slučaju da je drugi roditelj nepoznat,izvod iz matične knjige umrlih u slučaju da je drugi roditelj preminuo,odgovarajući dokaz da je drugi roditelj potpuno ili trajno nesposoban a nije stekao pravo na penziju  ili da je drugi roditelj na izdržavanju kazne zatvora duže od 6 meseci ili da drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo po odluci suda),

4.za decu iz socijalno nestimulativnih sredina-odgovarajuće mišljenje Centra za socijalni rad da dete živi u socijalno,ekonomski ,kulturno,jezički siromašnoj sredini ili dugotrajno boravi u zdravstvenoj ,odnosno socijalnoj ustanovi,

5.za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju –odgovarajući nalaz izdat od strane nadležne zdravstvene institucije,

6.za decu iz porodica u kojoj je dete teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju –odgovarajući dokaz izdat od strane nadležne zdravstvene institucije,

7.za decu teško obolelih roditelja –odgovarajući dokaz izdat od strane nadležne zdravstvene institucije,

8.za decu čiji su roditelji ratni vojni invalidi –odgovarajuće rešenje o invalidnosti,

9.za decu predloženu od strane Centra za socijalni rad-obrazloženi predlog Centra za socijalni rad.

10.za decu iz sredina u kojima je usred porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje,bezbednost i razvoj-odgovarajuće mišljenje Centra za socijalni rad i Doma zdravlja,

11.za decu zaposlenih roditelja,redovnih studenata,nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva-potvrda od strane poslodavca da su roditelji u radnom odnosu,za redovne studente potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da su roditelji studenti ,za nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva –odgovarajuća potvrda koja dokazuje da su roditelji nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

12.za decu koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici-fotokopija izvoda za svako  dete.

13.za decu čiji roditelj/staratelj poseduje Karticu pogodnosti ,,Za naše heroje“-fotokopija Kartice.

        Konkurs  sprovodi Konkursna komisija koju imenuje direktor.

        Preliminarne liste biće objavljene 20.06.2021.god.

        Rok  za  žalbu je od 21.06.2021.-28.06.2021.god.

         Upravni odbor će razmatrati žalbe najkasnije do 07.07.2021.god.

        Zahtevi  koji su  podneti pre početka Konkursa nisu važeći,moraju se podneti ponovo sa dokumentacijom u toku trajanja Konkursa.

         Prijem dece u P.U.,,Naša radost „Blace  vršiće se u skladu  sa smeštajnim kapacitetom i pedagoškim normativima .

          Sve informacije možete  dobiti na tel.370-012 ili na tel.063 8871 033.

S poštovanjem     direktor  P.U.   ,,Naša radost“Blace

pu2