Obaveštenje JKP Blace korinicima komunalnih usluga da izmire svoj dug

Pozivaju se korisnici komunalnih usluga JKP „Blace“ koji imaju neizmirene obaveze za pružene komunalne usluge da iste izmire uplatom na tekući račun br. 205-13875-76 otvoren kod Komercijalne banke ad Beograd ili na tekući račun preduzeća br. 200-2368340101 otvoren kod Banke Poštanska štedionica kao i uplatom na blagajni preduzeća radnim danima od 06:00 do 14:00 časova.

Upozoravaju se korisnici komunalnih usluga koji imaju neizmirene obaveze za pružene komunalne usluge, da će JKP „Blace“ u Blacu u narednom periodu,  preduzeti sve raspoložive mere u skladu sa zakonom, a radi naplate potraživanja koje JKP „Blace“  ima prema korisnicima za pružene komunalne usluge.

Obaveštavaju se korisnici komunalnih usluga JKP „Blace“ u Blacu koji imaju neizmirene obaveze za pružene komunalne usluge da iste mogu izmiriti na rate, zaključivanjem Sporazuma o odloženom plaćanju komunalnih usluga sa JKP „Blace“.