Obaveštenje o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za radnu zonu „Gornja Draguša“ na životnu sredinu

Republika Srbija
Opština Blace
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu, lokalno- ekonomski
razvoj i društvene delatnosti
Broj III-05-501-147/17
Datum :10.04.2017. god.
B L A C E

Na osnovu člana 21 i 22. Zakona o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04, 88/2010) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“ br.30/10), postupajući po podnetom zahtevu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Blace, broj III-05- 501-147/17, od 24.03.2017. godine, Opštinska uprava, Odeljenje za privredu, lokalno- ekonomski razvoj i društvene delatnosti, donosi:

R E Š E Nj E

Daje se saglasnost na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za radnu zonu „Gornja Draguša“ na životnu sredinu, koji je izrađen u svemu prema odredbama Zakona o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e nj e

Po zahtevu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove, broj III- 05- 501-147/17 od 24.03.2017. god., za davanje saglasnosti na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za radnu zonu „Gornja Draguša“ na životnu sredinu koji je priložen uz zahtev, Odeljenje za privredu, lokalno- ekonomski razvoj i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Blace, sprovelo je Zakonom o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04, 88/10), predviđeni postupak.
Rešenjem broj III-05- 501-147/17, od 31.03.2017. god., obrazovana je Stručna komisija za ocenu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za radnu zonu „Gornja Draguša“ na životnu sredinu, izrađenog od strane Privrednog društva za prostorno planiranje, projektovanje i inženjering „IST urban“ d.o.o sa sedištem u Nišu, zavedenog pod brojem 528/06-1/02 od 22.02.2017. godine, koja je, nakon zakonom utvrđenog i sprovedenog postupka, a na osnovu kriterijuma sadržanih u Prilogu II navedenog Zakona, izvršila ocenjivanje navedenog Izveštaja i o svom radu ovom organu dostavila izveštaj broj III- 05- 501-147/17 od 10.04.2017. godine, sa ocenom predmetnog Izveštaja o strateškoj proceni i predlogom da se na isti dâ saglasnost.
Na osnovu napred izloženog, citiranih propisa i predloga Stručne komisije, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, a preko ovog organa sa dokazom o izvršenoj uplati republičke administrativne takse.
Dostavljeno:
– nosiocu projekta,
– zainteresovanim organima,
– sredstvima javnog informisanja, i to:
– „Blace info pres“ i
– Radio „Taša“ i
– arhivi

SARADNIK NA POSLOVIMA NAČELNIK
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINSKE UPRAVE Veljko Jovanović Zoran Milutinović

__________________________ ______________