Obaveštenje

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Telekom Srbija AD Beograd, Izvršna jedinica Niš“ sa sedištem u Nišu u ul. Voždova br. 11. podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice „Blace “ – PK03, PKU03, PKO03 na delu katastarske parcele br. 3199, K.O. Blace, opština Blace, na Stošovića brdu.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama ovog organa u zgradi MUP-a, kancelariji br.8 (II sprat), u periodu od 25.04.2017. god. do 05.05.2017. god., u vremenu od 10 do 12 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE
ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNO – EKONOMSKI
RAZVOJ I DRUŠTVENE DELATNOSTI
OPŠTINE BLACE