Oglas: Srednja škola u Blacu prodaje crvenu detelinu

Srednja škola u Blacu putem licitacije prodaje crvenu detelinu.

Detelina se nalazi u K.O Donji Kaševar u ukupnoj površini od 07.00,00 hektara. Procenjeni prinos je 10 tona po hektaru sveže mase i 7 tona po hektaru sena.

Početna cena je 6.00 dinara po kilogramu za prodaju sena.Licitacioni korak je 0,10 dinara.

Na licitaciji mogu da učestvuju sva pravna i fizička lica koja polože kauciju od 10% procenjene vrednosti crvene dateline u svežem stanju (17.500,00 dinara) ili (29.400,00 dinara ) za procenjeno seno , i blagovremeno se prijave za javnu prodaju – do 12:00 sati, 29.05.2020.godine.

Javna prodaja će se održati istog dana u 13:00 časova.

Kupljenu detelinu kupac je dužan da isplati u celosti odmah po preuzimanju odnosno u roku od 5 dana od preuzimanja.

Troškovi kosidbe i transporta padaju na teret kupca.

          Ako izabrani kupac odustane od kupovine, prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

Uslovi prodaje

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica osim članova Komisije za prodaju.

Ponuđač je dužan da u ponudi navede sledeće podatke:

Pravna lica:

Naziv i sedište, Matični broj i Pib

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis.

Overenu fotokopiju Rešenja o registraciji

Overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica

Overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa

Dokaz o uplaćenom depozitu

Broj računa za vraćanje depozita

Fizička lica:

Ime i prezime

Adresa i JMBG i potpis

Izjava o prihvatanju svih uslova iz Oglasa

Dokaz o uplaćenom depozitu

Broj računa za vraćanje uplaćenog depozita.

Sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona 027-371-533 i mobilni 063 -616-583 ili lično u Srednjoj školi u Blacu.