Raspisan konkurs za raspodelu sredstava udruženjima građana za programe i projekte od javnog interesa za Opštinu Blace za 2019. godinu

Opština Blace raspisala je Javni konkurs za raspodelu sredstava udruženjima građana za programe i projekte od javnog interesa za Opštinu Blace za 2019. godinu. Sredstva su obezbeđena u budžetu opštine Blace za 2019. godinu u iznosu od  1.500.000,00 dinara. Maksimalna vrednost projekta koje udruženje građana može da dobije po raspisanom konkursu je 200.000dinara, s tim da iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Opština Blace nema obavezu da potroši sva raspoloživa sredstva za ovu namenu, a finansiraće samo kvalitetne projekte koji ispunjavaju definisane kriterijume.

Konkurs je otvoren od 17. aprila i trajaće 15 dana od dana objavljivanja.Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Blace, oglasnoj tabli Opštine Blace, u lokalnim medijima i na portalu E-Uprava.

Osnovni cilj za dodelu sredstava po ovom konkursu je finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja građana sa teritorije opštine Blace  kao i regionalnih udruženja pod uslovom da realizuju aktivnosti od javnog interesa za potrebe građana opštine Blace, i to za delovanje iz sledećih oblasti od javnog interesa:

 1. Socio humanitarnog rada ( uključujući udruženja penzionera)
 2. Poljoprivrede (uključujući udruženja lovaca, ribolovaca, kinologa)
 3. Protivpožarne zaštite
 4. Kulture
 5. Zaštite životne sredine

Obavezna konkursna dokumentacija podnosioca prijave na javni konkurs je sledeća:

 1. popunjen prijavni obrazac na konkurs (Prilog 1);
 2. popunjen obrazac predloga programa/projekta (Prilog 2);
 3. popunjen obrazac budžeta programa/projekta (Prilog 3);
 4. osnivački akt udruženja (original ili overena fotokopija);
 5. izvod iz registra ili rešenje nadležnog organa (APR) o upisu u odgovarajući registar;
 6. overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 7. dokaz o likvidnosti udruženja odnosno izveštaj o završnom računu za prethodnu godinu za udruženja osnovana pre početka tekuće godine;
 8. izjavu ovlašćenog lica udruženja (original), datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da delovanje udruženja nije političke prirode;
 9. da u poslednje 2 godine pravosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za delatnost udruženja; da nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 10. da nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja (Prilog 4) i
 11. izjavu partnera na projektu.

Kompletnu dokumentaciju za učešće na konkursu možete preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Blace.