Srednja škola „ Blace“ :Oglas o javnoj prodaji silažnog kukuruza

Srednja škola „ Blace“ dala je oglas za javnu prodaju silažnog kukuruza.

Oglas:

Kukuruz se nalazi u K.O Barbatovac u ukupnoj površini od 09.00,00 hektara.

Procenjeni prinos 20 tona /ha.

Početna cena je 3,00 dinara po kilogramu.

Licitacioni korak je 0,05 dinara.

Na licitaciji mogu da učestvuju sva pravna i fizička lica koja polože kauciju od 10% procenjene vrednosti kukuruza, odnosno 54.000,00 dinara i blagovremeno se prijave za javnu prodaju od 12:00 sati 20.08.2019.godine.

Javna prodaja će se održati istog dana sa početkom u 13:00 sati.

 Kupljeni kukuruz kupac je dužan da isplati u celosti odmah po preuzimanju odnosno u roku od 5 (pet) dana od preuzimanja.

Troškovi siliranja i transporta padaju na teret kupca.

Ako izabrani kupac odustane od kupovine, prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

I Uslovi prodaje

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica osim članova komisije za prodaju, a ponuđač je dužan u ponudi da navede sledeće podatke:

-pravna lica:

– Naziv i sedište, matični broj i pib;

-ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis;

-overenu fotokopiju Rešenja o registraciji;

-overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica;

-overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa;

-dokaz o uplaćenom depozitu;

-broj računa za vraćanje depozita.

– fizička lica:

-ime i prezime;

-adresu, jmbg i potpis;

-izjavu o prihvatanju svih uslova iz Oglasa;

-dokaz o uplaćenom depozitu;

-broj računa za vraćanje uplaćenog depozita.

II Dodatne informacije

Sve potrebne informacije o potrebnim podacima možete dobiti putem telefona 027/371-533 i 027/371-315, ili lično u Srednjoj školi u Blacu.