Stare vozačke dozvole važe do 10.juna 2017.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava u Prokuplju podseća građane da će vozačke dozvole na starom obrascu, u skladu sa čl. 351 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, važiti do 10. juna 2017. godine.

Vozačka dozvola produžava se na zahtev vozača. Zahtev se podnosi lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta.

Uz zahtev treba priložiti:
1. vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu;
2. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);
3. važeću ličnu kartu na uvid;
4. dokaz o plaćenoj:

• naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 255,00
• naknada za izdavanje vozačke dozvole
primalac: MUP R Srbije
iznos: 621,00
• naknada za republičku administrativnu taksu
primalac: budžet R Srbije
iznos: 700,00

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina.

Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje sa rokom važenja do najviše pet godina (u zavisnosti od mišljenja lekarske komisije). Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Izuzetno, dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Nakon 10. juna 2017. godine vozačke dozvole izdate na starom (papirnom obrascu) neće moći da se koriste za upravljanje vozilom u saobraćaju, ali će i nakon tog datuma moći da se zamene za nove vozačke dozvole. Zahtev za zamenu stare vozačke dozvole za novu može se podneti i elektronskim putem preko portala elektronske uprave korišćenjem usluge “Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)”.