Obaveštenje o dodeli dečijih auto sedišta po Javnom pozivu opštine Blace

  • 248344210_3058290244432115_376824461838474856_n

Na osnovu Odluke o finasijskoj podršci porodici sa decom (Sl. list opštine Blace br.20/20 i 6/22) i Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu jednokratne materijalne pomoći u vidu dodele dečijih sedišta za vozila (u daljem tekstu: Komisija), broj: III-02-2582/2023 od 20.11.2023. godine, Opštinska uprava opštine Blace raspisuje:

        JAVNI POZIV

       za dodelu dečijih  sedišta za vozila  u skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom

                 Član 1.

Jednokratna materijalna pomoć, u smislu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, dodeljuje se u cilju poboljšanja materijalnih uslova porodicama sa decom na teritoriji opštine Blace kroz Program za rad saveta za bezbednost saobraćaja na teritoriji opštine Blace, koji Opština Blace donosi u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

                    Član 2.

Pravo na jednokratnu pomoć u vidu dodele dečijih sedišta za vozila može ostvariti roditelj koji podnese zahtev za ostvarivanje prava u skladu sa objavljenim javnim pozivom, a koji ispunjava sledeće uslove:

-da je dete za koje podnosi zahtev  rođeno u 2022. godini (pod uslovom da dete već nije dobilo auto sedište na Javnom pozivu za dodelu dečijih sedišta iz 2022. godine) ili u 2023. godini;

-da dete ima prebivalište na teritoriji opštine Blace na dan objavljivanja javnog poziva;

-da roditelj koji podnosi zahtev ima prebivalište na teritoriji opštine Blace na dan objavljivanja javnog poziva.

Pravo na jednokratnu pomoć u vidu dodele dečijih sedišta za vozila mogu ostvariti i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Blace na dan objavljivanja javnog poziva.

                   Član 3.

Pravo na pomoć u vidu jednokratne dodele autosedišta, imaju svi podnosioci zahteva, pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenih članom 31. Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom.

                   Član 4.

Postupak za dodelu pomoći sprovodi Komisija, na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije.

Nakon utvrđivanja preliminarne rang liste, ista će biti istaknuta na oglasnoj tabli Oštinske uprave Opštine Blace, podnosioci prijava će imati pravo prigovora na rang listu u roku od dva dana od dana objavljivanja liste.

Nakon razmatranja prigovora, i postupanja po istima Komisija će utvrditi konačnu rang listu.

                  Član 5.

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu materijalnu pomoć podnosi se neposredno na pisarnici Opštinske uprave opštine Blace, Odeljenju organa opštine i društvenih delatnosti, na posebnom obrascu.

Rok za podnošenje zahteva počinje da teče 21.11.2023. godine i trajaće do 05.12.2023. godine.

Uz obrazac zahteva se podnosi:

Očitana lična karta ili kopija lične karte roditelja;

Izvod iz matične knjige za svako dete rođeno u porodici (kopija, uz original na uvid)- Komisija pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko stranka potpiše izjavu da je saglasna da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;

Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica (za nezaposlene roditelje)- Komisija pribavlja po službenoj dužnosti, ukoliko stranka potpiše izjavu da je saglasna da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;

Član 6.

Zahtev sa pratećom dokumentacijom se podnosi lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Blace, Karađorđeva br.4., od 21.11.2023. godine do 05.12.2023. godine do 15,00 časova.

Kontakt osoba: Sanja Živković, broj telefona: 066/408-276

Javni poziv možete pogledati ovde:

Rešenje o obrazovanju komisije – auto sedišta 2023:komisija

Zahtev auto sedišta 2023:auto sedista

Javni poziv auto sedišta 2023auto sedista:poziv