Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija

Obaveštavamo zainteresovanu javnost, da je u skladu sa članom 10. stav  7. a u vezi sa članom 29. stav 2 i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 36/09), Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja projekta na životnu sredinu, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 114/08), i člana 136., 140. i 141. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/16, 95/18- autentično tumačenje i 2/23-odluka US),  postupajući po  zahtevu nosioca projekta „TELEKOM SRBIJA“, Preduzeće za telekomunikacije a.d. Beograd, ulica Takovska br. 2, broj III-04-501-193/2023 od 07.04.2023.godine, Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Blace, saglasno članu 10 stav 1., i 4., Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, obavestilo je zainteresovane organe, organizacije i zaiteresovanu javnost u cilju dobijanja mišljenja na podneti zahtev. Pošto u zakonskom roku nisu  dostavljena mišljenja zainteresovane javnosti kao ni zainteresovanih organa/organizacija, ovaj organ je u zakonskom roku doneo rešenje da  za projekat bazne stanice „Blace 2“- PK30,PKU30,PKL30,PKO30,PKJ30 na kat.parceli br.6787/1 K.O. Blace na teritoriji opštine Blace, na krovu stambene zgrade u ulici Karađorđevoj br.35 u Blacu, nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja navedenog projekta na životnu sredinu.

Nosilac Projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, a žalba se podnosi preko ovog organa.

 

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE

ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI  EKONOMSKI

RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

Rešenje:resenje telekom pkl30