Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštavamo zainteresovanu javnost, da je u skladu sa članom 10. stav 7. a u vezi sa članom 29. stav 2 i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 36/09), Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja projekta na životnu sredinu, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 114/08), i člana 136., 140. i 141. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18- autentično tumačenje), postupajući po zahtevu nosioca projekta „Mlin Timotijević“ d.o.o. Kaševar sa sedištem u Kaševaru, broj III-04-501-1288/2022 od 23.12.2022.godine, Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Blace, saglasno članu 10 stav 1., i 4., Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, obavestilo zainteresovane organe, organizacije i zaiteresovanu javnost u cilju dobijanja mišljenja na podneti zahtev. Pošto u zakonskom roku nisu dostavljena mišljenja zainteresovane javnosti kao ni zainteresovanih organa/organizacija, ovaj organ je u zakonskom roku doneo rešenje da za projekat Elektroenergetskih instalacija male solarne elektrane „MSE Timotijević 2“, snage 630 kW na kat.parcelama br. 908, 911 i 912 K.O. Gornji Kaševar na teritoriji opštine Blace, nije potrebna izrada Studije o procena uticaja navedenog projekta na životnu sredinu.

Rešenje:Resenje