Obaveštenje o izdatoj dozvoli za skladištenje neopasnog otpada

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je nosiocu Projekta Miljojku Sekuliću preduzetniku, Trgovina na veliko usluge prevoza i konsultantske usluge „Kosmos servis“ Kapidžija, sa sedištem u Kruševcu u ul. Kapidžijska br. 26., matični broj 63693642, nakon sprovedenog postupka po Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ br.36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) izdata dozvola broj 1/2017 za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli br. 1778  K.O. Prebreza, na teritoriji opštine Blace.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE

ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI

RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

OPŠTINE BLACE

rešenje:Resenje