Obaveštenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije „Kaševar“

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ul. Takovska 2 Beograd, Direkcija za tehniku, Sektor za bežičnu pristupnu mrežu. podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije „Kaševar“ – PK47, PKU47,  PKL47,  PKO47,  PKJ47 koja se nalazi na kat.parceli br. 812/3  K.O. Gornji Kaševar, na teritoriji opštine Blace.

                   Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama ovog organa, kancelariji br.38, u periodu od 15.09.2023. god.  do 24.09.2023 . god., u vremenu od 10 do 12 časova.

                   U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

                   Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Opštinska Uprava Opštine Blace

Odeljenje za privredu,lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine.