Obaveštenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta “Izrada sirove gume i gumeno-tehničkih proizvoda“

U skladu sa članom 25, u vezi sa članom 29. st. 2. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 36/09), obaveštava se zainteresovana javnost da je ovaj organ, u zakonom određenom postupku, dana 13.09.2021. godine doneo rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta “Izrada sirove gume i gumeno-tehničkih proizvoda“, na zahtev nosioca projekta SR „GUMITEX“ iz Blaca broj III-04- 501-375/2021, od 27.07.2021. godine, čija realizacija se odvija na kat. parc. br. 2285/1, KO Blace, na teritoriji opštine Blace.
Rešenje o davanju saglasnosti je doneto na osnovu predloga odluke koji je sastavni deo izveštaja Tehničke komisije, kao i uvidom u dostavljenu dokumentaciju, mišljenja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, kojim je konstatovano da Projekat svojom realizacijom neće imati negativnih uticaja na životnu sredinu, ukoliko se ispoštuju propisane mere zaštite.
Nosilac projekta je dužan da sprovede mere zaštite životne sredine predviđene u poglavlju 8. Studije o proceni uticaja iz tačke 1. ovog rešenja, a naročito u toku izvođenja projekta, u toku rada projekta kao i po prestanku rada projekta i to:
-mere u fazi izrade tehničke dokumentacije i eksploatacije,
-mere predvuđene za sprečavanje nastanka mogućeg udesa i
-mere predviđene za smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.
Nosilac projekta je dužan da obezbedi izvršavanje programa praćenja uticaja na životnu sredinu, predviđenog Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu.
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rešenja se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE
ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

rešenje:Rešenje o davanju saglasnosti na studiju