Obaveštenje za poreske obveznike

  • Opstina Blace

Obaveštavaju se svi poreski obveznici koji podnesu zahtev u poriodu od 01.04.-04.07.2016. godine, sa stanjem dugovanog poreza na dan 04.03.2016. godine, da stiču pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza (najviše do 60 rata), uz mogućnost otpisa kamate, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U toku odlaganja dugovanog poreza kamata se obračunava dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koji se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci do izmirenja tog duga u potpunosti. Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa pomenutim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza po osnovu svih javnih prihoda bez sredstava obezbeđenja limit duga je:

1) za pravno lice i preduzetnika – do 1.500.000 dinara,

2) za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, LPA će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug naplatiti iz sredstava obezbeđenja koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Sva dodatna obaveštenja poreski obveznici mogu dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Blace, kancelarija br. 33, Služba za budžet finansije i lokalnu poresku administraciju ili na broj telefona: 027-371-737.