Registrujte svoj vinograd i u 2022.godini

Magdalena Todorović , savetodavac u Poljoprivredno stručno savetodavnoj službi Prokuplje ovoga puta govori o registraciji vinograda u 2022.godini:
-Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar za 2022.godinu je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu,ova obaveza se takodje odnosi i na vinograde koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarijastručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa-pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa-fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u: Niš (okruzi u nadležnosti: Nišavski, Toplički, Pirotski,Jablanički,Pčinjski kao i AP Kosovo i Metohija)Kontakt osoba: Zlata Vidanović Adresa: Kolonija El br. 6, 18000 Niš, telefon/fax: 018/4541-128 i 018/4541-023 e-mail: cewin.zlata©gmail.com. Zahtev se podnosi na Obrascu VV1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji su proizvođači dobili uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor

dipl.inž Todorović Magdalena