Srednja škola u Blacu prodaje silažni kukuruz

Srednja škola u Blacu objavila je oglas o prodaji silažnog kukuruza. Kukuruz se nalazi u KO Barbatovac  na površini od 09.00,00 hektara i u KO Donji Kaševar    u ukupnoj površini od 07.00,00 hektara.

.

Procenjeni prinos je 12 tona po hektaru.

Početna cena je 2,3 dinara po kilogramu.Licitacioni korak je 0,10 dinara.

Na licitaciji mogu da učestvuju sva pravna i fizička lica koja polože kauciju od 10% procenjene vrednosti kukuruza,odnosno 44160,00dinara i  blagovremeno se prijave za javnu prodaju do 12 sati, 01.09.2021 godine.

Javna prodaja će se obaviti istog dana u 13 časova.

Kupljeni kukuruz kupac je dužan da isplati u celosti odmah po preuzimanju, odnosno u roku od pet dana od preuzimanja.

Troškovi siliranja i transporta padaju na teret kupca.

Ako izabrani kupac odustane od kupovine ,prodavac zadržava uplaćenu kauciju.

I Uslovi prodaje:

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica osim članova Komisije za prodaju

Ponuđač je dužan da u ponudi navede sledeće podatke:

Prvana lica:

Naziv i sedište, Matični broj i Pib

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje  i njegov potpis

Overenu fotokopiju Rešenja o registraciji

Overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica

Overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova  iz javnog oglasa

Dokaz o uplaćenom depozitu

Broj računa za vraćanje depozita

Fizička lica:

Ime i prezime

Adresa, JMBG i potpis

Izjava  o prihvatanju svih uslova iz Oglasa

Dokaz o uplaćenom depozitu

Broj računa za vraćanje uplaćenog depozita

II Dodatne informacije:

Sve potrebne informacije možete dobiti putem telefona 027- 371-533 i 027-371-515 ili lično u Srednjoj školi u Blacu.