Obaveštenje o proceni uticaja za životnu sredinu za baznu stanicu „Gornja Draguša“

Obaveštavamo zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Telekom

Srbija“ a.d. Beograd, Direkcija za tehniku, Služba za mrežne operacije Niš-1 sa sedištem u Nišu u ul. Vožda Karađorđa br. 11. podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu „Gornja Draguša“ – PK35, PKU35, PKL35, PKO35, PKJ35 koja se nalazi na delu kat.parcele br. 4947 K.O. Gornja Draguša, na teritoriji opštine Blace.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se

izvršiti u prostorijama ovog organa, kancelariji br.38, u periodu od 06.06.2023.god. do 16.06.2023 . god., u vremenu od 10 do 12 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog

obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna

procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE

ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI

RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE