Oglas: Dom Zdravlja Blace prodaje PEUGEOT BOXER RESTLE

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini (“Sl. gl. RS“, br. 72/11, 88/13, 54/09, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20), kao i Odluke o pokretanju postupka otuđenja vozila iz svojine Doma zdravlja Blace, broj 2366 od 29.09.2022.godine, Dom zdravlja Blace

OGLAŠAVA

otuđenje vozila koje se nalazi u svojini Doma zdravlja Blace

metodom prikupljanja pismenih ponuda, putem javnog oglašavanja

Ovim putem, Dom zdravlja Blace, poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica, kao i preduzetnike, da dostave pismene ponude za kupovinu sledećeg vozila:

Model vozila       Registarska oznaka               Broj šasije   Početna vrednost

PEUGEOT BOXER RESTLE      PK007-OM VF3ZAAMFA17219014         120.000,00 dinara

Otuđenje (prodaja) vozila vrši se prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica kao i preduzetnici, da u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli i internet stranici Doma zdravlja Blace, na portalu Blace info press i na portalu Topliče vesti, dostave Domu zdravlja Blace, zatvorene pismene ponude za kupovinu predmetnog vozila.

Pravo učešća imaju fizička i pravna lica, kao i preduzetnici, koji uz ponudu moraju dostaviti dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cene vozila. Uplata depozita vrši se na račun Doma zdravlja Blace, br. 840-329667-42, koji se vodi kod Uprave za trezor. Potvrda o uplati depozita se prilaže uz ponudu.

Ponuđaču, čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, uplaćeni iznos na ime depozita biće vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o otuđenju vozila, na broj računa koji ponuđač navede u Prijavi-ponudi.

Ponuđena cena ne može biti ispod početne vrednosti vozila.

Ponuđaču, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, ukupna prodajna cena se umanjuje za iznos depozita.

Fizička lica uz ponudu (prijavu) dostavljaju: fotokopiju lične karte.

Preduzetnici uz ponudu (prijavu) dostavljaju: fotokopiju lične karte, fotokopiju rešenja o upisu u Registar Agencije za privredne registre i potvrdu o PIB-u, fotokopiju potvrde o izvršenom evidentiranju PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), fotokopiju ugovora o otvaranju i vođenja računa kod poslovne banke.

Pravna lica uz ponudu (prijavu) dostavljaju: fotokopiju rešenja o upisu u Registar Agencije za privredne registre i potvrdu o PIB-u, fotokopiju potvrde o izvršenom evidentiranju PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), fotokopiju ugovora o otvaranju i vođenja računa kod poslovne banke.

Uz Prijavu-ponudu se, pored gore navedene dokumentacije, mora priložiti i dokaz o uplati depozita, punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave kao i Izjava da će nepokretnost biti preuzeta u viđenom stanju.

Prijava-ponuda i  Izjava,  mogu se preuzeti sa sajta Doma zdravlja Blace, www.dzblace.org.rs ili lično, u Domu zdravlja Blace, ul.Braće Vuksanović, br.55 u Odseku za opšte, pravne i kadrovske poslove.

Gore navedeno vozilo se može razgledati do isteka roka važenja Oglasa.

Ponuđači čije su ponude neblagovremene, nepotpune i koji uz ponudu nisu dostavili dokaz o uplati depozita neće moći učestvovati u postupku.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Dom zdravlja Blace, ul.Braće Vuksanović, br.55, 18420 Blace sa naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU MOTORNOG VOZILA-NE OTVARATI“. Na poleđini koverte navesti naziv ponuđača, adresu (sedište) i kontakt telefon.

Kriterijum za ocenu ponuda je „NAJVIŠA PONUĐENA CENA“.

Ukoliko dva ponuđača daju istu ponudu, kao povoljnija smatraće se ponuda koja je ranije predata (pristigla) prodavcu.

Javno otvaranje ponuda održaće se prvog dana po isteku roka za dostavljanje ponuda, sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Doma zdravlja Blace, ul. Braće Vuksanović br.55. Ukoliko se dan otvaranja ponuda padne u dan koji se po zakonu smatra neradnim danom, otvaranje će se obaviti prvog narednog radnog dana.

O odluci o izboru najpovoljnije ponude ponuđači će biti obavešteni u roku od 5 dana od dana donešenja Odluke.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema Obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, sa prodavcem zaključu Ugovor o kupoprodaju predmetnog vozila a da pre zaključenja Ugovora (na osnovu predračuna) uplati ugovorenu cenu. Predaja vozila kupcu u posed, vrši se po potpisivanju i overi potpisa na Ugovoru kod nadležnog notara.

Svi troškovi i takse u vezi sa kupoprodajnim ugovorom padaju na teret kupca.

Sve informavije o prodaji gore navedenog vozila mogu se dobiti na broj telefona 027/371-464. Lice za kontakt Marija Mitrović, dipl.pravnik.