Srednja škola u Blacu raspisala Oglas za prikupljanje ponuda za uslugu berbe kukuruza u zrnu

Srednja škola u Blacu raspisala Oglas za prikupljanje ponuda za uslugu berbe kukuruza u zrnu

Kukuruz se nalazi u K.O. Barbatovac u ukupnoj površini od 09.00,00 hektara, u KO Donji Kaševar u ukupnoj površini od 07.00,00 hektara i u KO Lazarevac 02.00.00 hektara.

Ukupna površina 18.00,00 hektara.

Licitacioni korak je 100 dinara po hektaru.

 Ponude se primaju do 14.10.2021.godine do 12 časova.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača održaće se istog dana sa početkom u 13 časova.

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da kvalitetno obavi berbu kukuruza u zrnu odmah nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanja ugovora.

Troškovi transporta padaju na teret škole.

I uslovi za ponuđače:

 Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica osim članova komisije za prodaju, a ponuđač je dužan u ponudi da navede sledeće podatke:

-pravna lica:

– Naziv i sedište, matični broj i pib;

-ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis;

-overenu fotokopiju Rešenja o registraciji;

-overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica;

-overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa;

– fizička lica:

-ime i prezime;

-adresu, jmbg i potpis;

-izjavu o prihvatanju svih uslova iz Oglasa;

II Dodatne informacije

Sve potrebne informacije o potrebnim podacima možete dobiti putem telefona 027/371-533 i 027/371-315, ili lično u Srednjoj školi u Blacu.