Blace: Raspisan konkurs za dodelu novčane pomoći studentima

Na osnovu člana 3. Pravilnika o uslovima za ostvarivanje novčane pomoći studentima („Sl. list opštine Blace“, br. 12/16 i 10/18) i Odluke Opštinskog veća opštine Blace, o raspisivanju Konkursa za dodelu novčane pomoći studentima za školsku 2020/2021 godinu, br. II-400-2550, od 19. novembra 2021. godine, načelnica Opštinske uprave opštine Blace, dana 19. novembra 2021. godine, raspisuje

 

K O N K U R S ZA DODELU NOVČANE POMOĆI STUDENTIMA

 

I Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti studenti akademskih i strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama čiji su programi akreditovani od strane nadležnog Ministarstva.

 

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti sledeće kategorije studenata:

 

1) Prva kategorija su studenti prvog stepena studija – osnovnih akademskih, osnovnih strukovnih i integrisanih studija – od II  do IV godine studija.

 

Dodeljuje se do 80% od ukupnog broja odobrenih novčanih pomoći.

 

2) Druga kategorija su studenti drugog stepena studija – diplomskih akademskih studija (master), specijalističkih akademskih, specijalističkih strukovnih studija i integrisanih studija – od V do VI godine studija.

 

Dodeljuje se do 20% od ukupnog broja odobrenih novčanih pomoći.

 

II Uslovi za dodelu novčane pomoći:

 

Da student u školskoj godini za koju se dodeljuje novčana pomoć prvi put upisuje najmanje II (drugu) godinu na studijama prvog stepena studija;

Da student ima najmanje prosečnu ocenu 7,50 (sedam 50/100) iz prethodnih godina studija;

Da student ima prebivalište na teritoriji opštine Blace, odnosno boravište najmanje 3 godine za interno raseljena lica;

Da student nije u radnom odnosu (za kandidate koji su studenti na studijama drugog stepena).

Konkurs nije namenjen studentima I (prve) godine prvog stepena studija, apsolventima i  studentima doktorskih studija.

 

III Potrebna dokumentacija:

 

uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija sa naznačenom

prosečnom ocenom položenih ispita iz prethodnih godina studija i brojem ostvarenih ESPB, odnosno, za studente koji se prvi put upisuju na studije drugog stepena uverenje o diplomiranju na osnovnim studijama (uverenje overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa);

 

uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice studenta za period januar – jun tekuće godine;

štampani podaci sa elektronske lične karte ili overena fotokopija stare važeće lične karte;

potvda o boravištu za interno raseljena lica (uslov – najmanje 3 godine prijavljenog boravišta na teritoriji opštine Blace);

kopija svih pisanih strana indeksa ili overena potvrda visokoškolske ustanove da student nije izgubio godinu tokom studija;

dokaz da student nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (za kandidate koji su studenti na studijama drugog stepena);

ugovor o zakupu stambenog prostora za studenta koji sa porodicom živi u iznajmljenom stambenom prostoru.

IV Rok za podnošenje zahteva je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Konkursa na internet prezentaciji opštine Blace.                                                          Prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE:PRIJAVA_za_dodelu_novcane_pomoci_studentima_2021