JAVNI POZIV za dodelu 52 dečija sedišta za vozila u skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom

Na osnovu Odluke o finasijskoj podršci porodici sa decom, broj: II-401-2702/2020 od 30.12.2020.godine (Sl. list opštine Blace br.20/20) i Rešenja o obrazovanju Komisije  za dodelu jednokratne materijalne pomoći u vidu dodele dečijih sedišta za vozila, broj: III-02-3085/2021 od 23.12.2021.godine, Opštinska uprava opštine Blace raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodelu 52 dečija  sedišta za vozila  u skladu sa Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom

                                                                  I

Jednokratna materijalna pomoć u smislu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom dodeljuje se u cilju poboljšanja materijalnih uslova porodicama sa decom na teritoriji opštine Blace kroz Program za rad saveta za bezbednost saobraćaja na teritoriji opštine Blace, koji Opština Blace donosi u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

                                                                 II

Pravo na jednokratnu pomoć u vidu dodele dečijih sedišta za vozila može ostvariti roditelj koji podnese zahtev za ostvarivanje prava u skladu sa objavljenim javnim pozivom, a koji ispunjava sledeće uslove:

-da je dete za koje podnosi zahtev  rođeno  u 2020.godini  ili u  2021.godini,

-da dete ima prebivalište na teritoriji opštine Blace na dan objavljivanja javnog poziva,

-da roditelj koji podnosi zahtev ima prebivalište na teritoriji opštine Blace na dan objavljivanja javnog poziva.

Pravo na jednokratnu pomoć u vidu dodele dečijih sedišta za vozila mogu ostvariti i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Blace na dan objavljivanja javnog poziva.

III

Pravo na pomoć u vidu jednokratne dodele autosedišta, imaju svi podnosioci zahteva, pod jednakim uslovima a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenih članom 31. Odluke  o finansijskoj podršci porodici sa decom.

IV

Postupak za dodelu pomoći sprovodi Komisija, na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije.

Nakon utvrđivanja preliminarne rang liste, ista će biti istaknuta na oglasnoj tabli Oštinske uprave Opštine Blace. Podnosioci prijava će imati pravo prigovora na rang listu u roku od dva dana od dana objavljivanja liste.

Nakon razmatranja prigovora, i postupanja po istima Komisija će utvrditi konačnu rang listu.

V

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu materijalnu pomoć podnosi se neposredno na pisarnici Opštinske uprave opštine Blace, Odeljenju organa opštine i društvenih delatnosti, na posebnom obrascu.

Rok za podnošenje zahteva  počinje da teče 25.12.2021.godine i trajaće do 10.01.2022.godine.

  Obrazac preuzmite ovde:   Obrazac

  Uz obrazac zahteva se podnosi:

Izvod iz matične knjige za svako dete rođeno u porodici (kopija, uz original na uvid)

Očitana lična karta ili kopija lične karte roditelja i

Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica (za nezaposlene roditelje)

Komisija za dodelu jednokratne materijalne pomoći u vidu dodele dečijih sedišta za vozila, u skladu sa članom  9. stav 3. i 4. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), po službenoj dužnosti, s obzirom na to da stranka potpiše izjavu da je saglasna da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja.

VI

Zahtev sa pratećom dokumentacijom se podnosi lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Blace, Karađorđeva br.4., od 25.12.2021.godine do 10.01.2022.godine do 15,00 časova.

Kontakt osoba: Sanja Živković, broj telefona: 027/370-401