Obaveštenje i rešenje o donetom rešenju za Projekat „Izgradnja solarne elektrane snage 159 kW na krovu objekta Maks d.o.o.“

Obaveštavamo zainteresovanu javnost, da je u skladu sa članom 10. stav 7. a u vezi sa članom 29. stav 2 i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04 i 36/09), Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja projekta na životnu sredinu, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 114/08), i člana 136., 140. i 141. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18- autentično tumačenje), postupajući po zahtevu nosioca Projekta Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge „Maks d.o.o.“ Međuhana, selo Međuhana opština Blace , broj III-04-501-1269/2022 od 09.12.2022.godine, Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Blace, saglasno članu 10 stav 1., i 4., Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, obavestilo zainteresovane organe, organizacije i zaiteresovanu javnost u cilju dobijanja mišljenja na podneti zahtev. Pošto u zakonskom roku nisu dostavljena mišljenja zainteresovane javnosti kao ni zainteresovanih organa/organizacija, ovaj organ je u zakonskom roku doneo rešenje da za Projekat „Izgradnja solarne elektrane snage 159 kW na krovu objekta Maks d.o.o.“, na kat.parceli br.3594 K.O. Međuhana na teritoriji opštine Blace, nije potrebna procena uticaja navedenog projekta na životnu sredinu.

Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat „Izgradnja solarne elektrane snage 159 kW na krovu objekta Maks d.o.o.:Obaveštenje јавности o donetom rešenju o potrebi procene uticaja

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE

ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI

RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE