Obaveštenje za udruženja građana sa teritorije opštine Blace

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa finansiranja projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja sa teritorija izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) u 2021. godine, u koju spada i Opština Blace.

           Realizacija projekata u okviru Programa ima za cilj podršku u zapošljavanju, uključivanju u kulturnu sferu života, povećanju bezbednosti, aktivnom učešću u radu lokalne zajednice, podizanju svesti o zdravom načinu života, zaštiti životne sredine, kao i pomoći osobama sa invaliditetom, marginalnim grupama i ostalim, u okviru jedinice lokalne samouprave.

           Oblasti finansiranja koje su obuhvaćene programom:

           Za Program predviđena su sredstva u iznosu od 15.000.000,00 RSD. Ova sredstva mogu se koristiti za  finansiranje projekata u sledećim oblastima:

Zapošljavanje-projekti podrške za zapošljavanje mladih i teže zapošljivih kategorija stanovništva u privatnom sektoru i mera osnaživanja za samozapošljavanje,

Kultura –projekti podrške organizovanja aktivnosti udruženja i uključivanja u kulturnu sferu društva,

Bezbednost –projekti unapređenja bezbednosti kulture, rada na prevenciji i zaštiti od nasilja i merama povećanja bezbednosti u saobraćaju,

Aktivizam, volonterizam, i mobilnost –projekti podrške aktivnom učestvovanju u radu lokalne zajednice,

Zdravlje –projekti unapređenja kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i rizičnih ponašanja od upotrebe droge, alkohola i drugih štetnih supstanci, i osnaživanje svesti o zdravom načinu života,

Životna sredina –projektne aktivnosti za održivi razvoj zaštite životne sredine,

Socijalna pitanja –projekti pomoći udruženjima koja rade sa socijalno ugroženim osobama, osobama sa invaliditetom, marginalnim grupama i ostalim.

Kabinet ministra Program finansira u iznosu od 100%. Podnosilac prijave može konkurisati samo sa jednom prijavom predloga projekta, dok je  maksimalni iznos po projektu 750.000,00 RSD.

           Način i rok podnošenja prijava: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije objaviće javni poziv sa svim smernicama i potrebnim obrascima za prijave, na svojoj internet stranici, sa rokom podnošenja prijava od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u navedenom javnom pozivu, u narednim danima pratite internet stranicu: www.rnro.gov.rs, Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije na kojoj će biti objavljen javni poziv sa kompletnom dokumentacijom (obrascima) neophodnom za prijavu na isti.