Opštini Blace odobreni namenski transferi za usluge socijalne zaštite

Opština Blace je jedna od 125 opština u Srbiji koje su potpisale ugovor sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o namenskim transferima, koji utvrđuje usluge socijalne zaštite iz nadležnosti Opštine a koje će se finansirati iz budžeta Republike Srbije.

S obzirom da je Blace opština koja spada u jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka i na čijoj su teritoriji sedišta ustanova za domski smeštaj, namenskim transferima mogu da se finansiraju sledeće usluge socijalne zaštite:

– dnevne usluge u zajednici (usluga dnevnog boravka, svratišta i pomoći u kući)

– usluga smeštaja u prihvatilište;

– usluge podrške za samostalan život, osim usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom;

– usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom kao podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu;

– usluge personalne asistencije dostupne punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške;

– savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, osim savetovanja i obuke hranitelja i usvojilaca,

– ostale usluge socijalne zaštite u skladu sa potrebama i prioritetima jedinice loklane zajednice.

Ukupan iznos sredstava, koja su Opštini Blace po prvi put dodeljena namenskim transferima, je 1.908.817,15 dinara.

Shodno predmetnom ugovoru, Opština Blace je dužna da izvrši odgovarajuće izmene u važećoj odluci o budžetu za 2016. godinu. Sve uspostavljene i pokrenute usluge socijalne zaštite od sredstava odobrenih namenskih transfera Opština će integrisati u odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite iz svoje nadležnosti do kraja budžetske godine.