Pozivaju se sportske organizacije da podnesu prijave za dodelu termina u sportskoj hali “ Čika Duško Jovanović” u Blacu

Opštinsko veće opštine Blace, na sednici održanoj dana 5. marta 2019. godine, donelo je zaključak kojim objavljuje JAVNI POZIV za dodelu termina u Sportskoj hali „Čika Duško Jovanović“ u Blacu za period 15. 3. 2019.- 15. 12. 2019. godine. Pozivaju se sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da podnesu prijave za dodelu slobodnih termina u Sportskoj hali „Čika Duško Jovanović“ u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijave se podnose  Stručnoj Komisiji za za ocenu godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Blace na adresu: Karađorđeva 4, 18420 Blace sa naznakom „ZA JAVNI POZIV ZA RASPODELU SLOBODNIH TERMINA U SPORTSKOJ HALI ČIKA DUŠKO JOVANOVIĆ – NE OTVARAJ“.

Odluku o dodeli termina donosi Opštinsko veće opštine Blace na predlog stručne Komisije za ocenu godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Blace.

Lista odobrenih sportskih organizacija i drugih pravnih lica koje će biti korisnici pomenutih slobodnih termina objaviće se na sajtu www.blace.org.rs kao i na oglasnoj tabli opštine Blace.

Predlagači čija prijava bude konačno prihvaćena i odobrena za dobijanje slobodnih termina u Sportskoj hali „Čika Duško Jovanović“ u Blacu, zaključuju ugovor sa predsednikom opštine Blace kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti na imejl: blace@blace.org.rs , ili telefon 027/371-110.

 Kompletan tekst Javnog poziva možete i prijavni obrazac možete preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Blace.